Skip to content

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN25/13, 85/15 ) kao i kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Nova Gradiška pisanim putem ili telefonom.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: Turistička zajednica grada Nove Gradiška, Trg kralja Tomislava 4, 35400 Nova Gradiška
  • na tel.: 035/361 494
  • elektroničkom poštom: tzgng@tzgng.hr
  • donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice grada Nove Gradiške. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacijama (doc)

Obrazac zahtjev za ponovnu uporabu informacija (doc)

Zakon o pravu na pristup informacijama

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

KONTAKT OSOBA ZA JAVNO INFORMIRANJE: Dinka Matijević

PROPISI

ZAKONI

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
(NN 52/2019) ; (NN 152/08)

Zakon o boravišnoj pristojbi
(NN 52/2019) ; (NN 152/08) ; (NN 59/09) ; Vlada RH: Uredba o izmjenama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 97/13) ; Vlada RH: Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 158/13); Vlada RH: Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 121/16)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
(NN144/2020) (NN 52/2019) ; (NN 152/08) ; (NN 88/10)

Zakon o pružanju usluga u turizmu
(NN 68/07) ; (NN 88/10) ; (neslužbeno pročišćeni tekst Zakona o pružanju usluga u turizmu)

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
(neslužbeno pročišćeni tekst iz NN 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 50/12 i 80/13) ; (NN 138/06); (NN 152/08); (NN 43/09); (NN 88/10); (NN 50/12); (NN 80/13)

PRAVILNICI

Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_73_1416.html )
Pravilnik o posebnim uvjetima za zaposlene u turističkom uredu

(https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2022_01_13_130.html )

STRATEŠKI DOKUMENTI

Master plan razvoja turizma za središnju i južnu Slavoniju s fokusom na Brodsko-posavsku i Požeško-slavonsku županiju 

Strategija razvoja turizma RH do 2020. 

Strateški marketinški plan hrvatskog turizma 2014. – 2020. 

Strateški marketinški plan turizma Slavonija 

Studija – razvoj riječnog kruzinga na rijeci Savi 

STATUT, PRAVILNICI I OSTALI AKTI TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA. NOVE GRADIŠKE

STATUT TZGNG

Poslovnik o radu Skupštine TZGNG

Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZGNG

Rješenje o ovlaštenoj osobi za zastupanje

Pravilnik o ustrojstvu, organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, o radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih, o obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim primanjima zaposlenika u Turističkoj zajednici grada Nova Gradiška 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

ODLUKA o visini turističke pristojbe na području Brodsko-posavske županije za 2025. godinu

Godišnje izvješće – Pravo na pristup informacijama

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka

i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. (Više na linku: azop.hr)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Turistički ured Turističke zajednice grada Nova Gradiška

Trg kralja Tomislava 4, 35 400 NOVA GRADIŠKA

Tel. 035/ 361 494

Mail: tzgng@tzgng.hr

Kontakt osoba: Ivana Matošević